Zaključak o podmirenju troškova tečaja prometnih redara

Na
temelju članka 43. stavka 3. alineje 7. Statuta grada Orahovice („Službeni
glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi
ZAKLJUčAK o
podmirenju troškova tečaja prometnih redara

       Josipu
Tomcu, zaposleniku trg. društva PAPUK d.o.o. Orahovica, se za tečaj prometnih
redara plaćaju troškovi tečaja u iznosu od 2.200,00 kuna. Iznos sredstva iz ovog Zaključka
osiguran je u Proračunu grada Orahovice, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program
B01, Program P1004, Aktivnost A100403, Pozicija R 068, Konto 38511 –
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdije