Zaključak o financijskoj potpori udruzi „P.A.U.K.“Orahovica za organiziranje sajma i revije

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 7.
Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),
Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj potpori udruzi
„P.A.U.K.“ Orahovica za organiziranje sajma i revije nakita.

           Udruzi za
Promicanje Alternativne i Urbane Kulture „P.A.U.K.“ Orahovica se za
organizaciju i održavanje sajma i revije nakita „Arsor-sajam i revija nakita“
koji će se održati u Orahovici 29. travnja 2011. godine izdvaja iznos od
4.000,00 kuna.

 Iznos sredstava iz ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011.
godinu, Razdjel 001, Glavni program B01, Program P1004, Aktivnost A 100403,
Pozicija R068, Konto 38511 – Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdije