Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici Udruzi PAUK

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o  davanju suglasnosti za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici Udruzi PAUK Orahovica.

Udruzi PAUK iz Orahovice, F. Gavrančića 10 daje se suglasnost za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici, bez naknade, za pripremu i održavanje koncerta grupa KUD IDIJOTI, CERKEZI UNITED, NOVI SVIJET i REVIJE NAKITA u Orahovici 29.04.2011. godine, a dvoranu bi koristili u periodu od 25.04.2011. do 16.05.2011. godine, s mogućnošću privremenog uklanjanja sjedalica iz dvorane, a po završetku koncerta Udruga se obvezuje iste ponovo odmah montirati u dvoranu i istu predati gradu Orahovica u stanju u kojem ju je i primila. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.