Odluka o nabavi

          Na temelju članka 43. stavka 1.
alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice,
br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi
O D L U K U o nabavi izravnim
ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica računalne opreme i o avansnom plaćanju.

I

S
BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava  računalne opreme, dvije kamere s pripadajućom
opremom za nadzor po cijeni od 22.838,81 kuna bez PDV-a odnosno 24.177,99 kuna
s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 110 od 22.03.2011. godine koja
je sastavni dio ove Odluke.

Pogledajte cijeli dokument ovdje