Odluka o nab. izr. ugov. s CISOIDA d.o.o. usluge vršenja str. nad. na rad. izgr. kolno-pješ. mosta

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7., 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio  je ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s CISOIDA d.o.o. iz Osijeka usluge vršenja stručnog nadzora na radovima izgradnje kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici u Orahovici.

S CISOIDA d.o.o. Osijek, O. Keršovanija 10 OIB 07155740505  izravno se ugovara nabava  usluga vršenja kompletnog stručnog nadzora na radovima izgradnje kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici u Orahovici, spoj ulica K. Zvonimira i B. Jelačića preko ulice Stošićevo šetalište. Usluga se sastoji od nadzora izvođenja građevinsko-zanatskih radova i izgradnje distributivnog vodovoda od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva, nadzora izvođenja radova javne rasvjete na mostu od strane ovlaštenog elektroinženjera, nadzora izvođenja radova na izgradnji distributivnog plinovoda preko mosta od strane ovlaštenog inženjera strojarstva i pripremi dokumentacije i sudjelovanje na tehničkom pregledu, a sve prema ponudi CISOIDA d.o.o. broj 01/11 od 20. veljače 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijena nadzora za uslugu iz točke I. ove Odluke iznosi 2,95% stvarno izvedenih radova bez PDV-a (predvidiva cijena investicije 1.000.000,00 kuna bez PDV-a x 2,95% iznosi 29.500,00 kuna bez PDV-a). Obračun vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova obavljati će se prema stvarno izvedenim radovima, a prema ispostavljenim i ovjerenim mjesečnim privremenim situacijama izvođača.

Za iznos od 10% od ukupnog iznosa za vršenje stručnog nadzora umanjiti će se zadnji račun, a taj iznos Naručitelju platiti Izvršitelju stručnog nadzora nakon obavljenog tehničkog pregleda po ispostavljenom računu. 

S CISOIDA d.o.o. za uslugu iz toče I. ove Odluke zaključiti će se ugovor koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.       

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.