Odluka o nab. izr. ugo. s AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠćANSKI usluge vršenja stru. nadzora

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7., 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), gradonačelnik grada Orahovice, donio je ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠćANSKI Orahovica usluge vršenja stručnog nadzora na radovima izgradnje nove ceste i kanalizacije u „PODUZETNIčKOJ ZONI ORAHOVICA“ KRAK „C“ .

S AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠćANSKI Orahovica, V. Nazora 62  izravno se ugovara nabava  usluga vršenje kompletnog stručnog nadzora nad izgradnjom nove ceste i kanalizacije u „PODUZETNIčKOJ ZONI U ORAHOVICI“ KRAK „C“ u dužini od 500 metara u Orahovici, Dalmatinska bb, a usluga se sastoji od nadzora izvođenja građevinsko radova izgradnje ceste, izvođenja građevinskih radova izgradnje kanalizacije i pripreme dokumentacije za tehnički pregled, a sve prema ponudi AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠćANSKI broj: 16/2011 GO od 10.03.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijena nadzora za uslugu iz točke I. ove Odluke iznosi 2% od ugovorene cijene radova plus PDV odnosno13.684,25 kuna bez PDV-a ili 16.831,62 kuna s PDV-om, a sredstva za nabavu usluge osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu. S AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTE MARIO KRŠćANSKI Orahovica za uslugu iz toče I. ove Odluke zaključiti će se ugovor koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.