Odluka o promijeni dosadašnjeg naziva poslovnog subjekta „GRAD ORAHOVICA-GRADONAčELNIK“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.), i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU

Dosadašnji naziv poslovnog subjekta „GRAD ORAHOVICA GRADONAčELNIK“ mijenja se i glasi: „GRAD ORAHOVICA“

Sjedište i adresa poslovnog subjekta ostali su nepromijenjeni – Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

Na temelju obavijesti Državnog zavoda za statistiku KLASA: 951-03/11-01/01, URBROJ: 555-10-03-01-11-2 od 8. veljače 2011. godine, pravno ustrojbeni oblik „GRAD“ nosi brojčanu oznaku 58, djelatnost je: „Opće djelatnosti javne uprave“, matični broj poslovnog subjekta: 2726459, osobni identifikacijski broj: 99870159112.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 11. veljače 2011. godine.  

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.