Odluka o poč. postupka javne nab. usluga male vrij., deratizacije na području grada Orahovice u 2011

Na temelju članka 13. stavka 4. i 5.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. („Službeni glasnik“, grada Orahovice br. 5/09),  Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, deratizacije na području grada Orahovice u 2011. godini.

          1. Podaci o javnom naručitelju:

              a) Naziv: GRAD ORAHOVICA, GRADONAčELNIK

              b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

              c) Matični broj: 2528517, OIB: 22889810731

              d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica  inet.@hr

         2. Evidencijski broj: 04/11

         3. Predmet nabave:

             – CPV oznaka: 74721210-4

             – Opis: Usluge deratizacije (Usluga deratizacije na području grada Orahovice u 2011. godini)

        4. Procijenjena vrijednost nabave 89.430,00 kuna bez PDV-a.

        5. Izvor-način planiranih sredstava:

            – Proračun Grada Orahovice za 2011. godinu.

        6. Zakonski osnov: članak 128. i 129. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08)

        7. Odabrani postupak javne nabave

           – otvoreni postupak

        8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

           1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika Grada Orahovice

           2. Slobodan Lukić

         9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

          – Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice. 

 

Cijeli tekst  odluke pročitajte ovdje.