Odluka o odabiru najpovoljnije pon. za graf. pripr. i tisak mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2011.g

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za grafičku pripremu i tisak mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2011. godini.

                       1. Podaci o javnom naručitelju

                           a) Naziv: Grad Orahovica, Gradonačelnik

                            b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

                           c) MB: 02528517, OIB 22889810731

                           d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr 

                       2. Broj nadmetanja: 01/11.

                       3. Predmet nabave:

                            – CPV oznaka: 78100000-8,

                            – Opis: Tiskarske usluge

                              (Grafička priprema, novinski tisak, uslužni tisak i dorada mjesečnika Orahovački glasnik u 2011. godini u nakladi od 2.050 komada mjesečno),

                       4. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kuna bez PDV-a

                        5. Podaci o objavi o javnoj nabavi:

                            Broj objave: N-16-M-100736-110111

                       6. Vrsta provedenog postupka javne nabave i zakonska osnova za njegovo provođenje:

                              Nabava usluge – otvoreni postupak javne nabave – članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj  nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08).

                       7. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

                             – Broj zaprimljenih ponuda: 1 (jedna),

                             – Nazivi ponuditelja:

                            1. GLAS SLAVONIJE D.D. Osijek, Hrvatske Republike 20

                       8. Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

                             – GLAS SLAVONIJE D.D. Osijek, Hrvatske Republike 20

                       9. Razlozi odabira:

                              Jedina ponuda,

                       10. Cijena odabrane ponude:

                              Ponuđena cijena iznosi 4,64 kuna bez PDV-a odnosno 5,70 kuna s PDV-om po jednom primjerku i udovoljava Pozivu za nadmetanje što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda od 24.01.2011. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

                       11. Uputa o pravnom lijeku:

                              Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb.

                              Žalba se predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili  preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

                      12. Rok mirovanja: –

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.