Etički kodeks gradske uprave Grada Orahovice

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 43. stavka 3. alineja 16.Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ETIčKI KODEKS GRADSKE UPRAVE GRADA ORAHOVICE.

Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Orahovice uređuju se pravila dobrog ponašanja zaposlenika Gradske uprave Grada Orahovice, utemeljena na zakonima i drugim propisima, gradskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika.

Ovim Etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Gradske uprave Grada Orahovice. 

Cijeli etički kodeks pročitajte ovdje.