Odluka o ustroju Kataloga informacija grada Orahovice

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 172/03 i 144/010), i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o ustroju Kataloga informacija grada Orahovice.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija grada Orahovice.

Katalog informacija iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Katalog) sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Orahovica, a u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama (Narodne novine, br. 172/03. i 144/010).

Katalog informacija sadrži:

a)    pregled informacija,

b)    opis sadržaja informacija,

c)     namjenu informacija,

d)    način davanja i vrijeme ostvarivanja prava na pristup. 

Katalog informacija sadrži i odredbe o WEB stranicama grada Orahovice  (www.orahovica.hr). 

Informacije iz ovog Kataloga, koje se odnose na rad ili proizlaze iz rada tijela i službi grada Orahovice, odnose se na vrijeme od početka funkcioniranja, odnosno konstituiranja općine odnosno grada Orahovice kao posebne jedinice lokalne samouprave, tj. od 16. travnja 1993. godine, dana konstituiranja prvog Gradskog vijeća grada Orahovice, i nadalje. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.