Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Orahovice za 2011.g. Mjesnim odborima

Na temelju članka 43 stavka 1. točke 8. i 21.. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik Grada Orahovice» br.5/09.), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Orahovice za 2011.godinu Mjesnim odborima.

Sredstva za rad Mjesnih odbora na području Grada Orahovice, koja su osigurana u Proračuna Grada Orahovice za 2011.godinu u Razdjelu 001 – Gradsko vijeće, Program P1002, u iznosu od 560..000,00 kn, raspoređuju se na:

          sredstva za tekuće donacije u novcu mjesnim odborima 430.000,00 kn,

          sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata koje koriste Mjesni odbori 130.000,00 kn, a raspodjela istih po Mjesnim odborima prikazana je u niže navedenoj tablici.  

Tablica raspodjele sredstava Mjesnim odborima na području Grada Orahovice

RED.BR. NAZIV MJESNOG ODBORA TEKUćE DONACIJE U NOVCU SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE UKUPNO
1. Mjesni odbor Rajčula 30.000,00    
2. Mjesni odbor Merkur 30.000,00    
3. Mjesni odbor Centar 30.000,00    
4. Mjesni odbor Tončekovac 30.000,00    
5. Mjesni odbor Doljani 30.000,00    
6. Mjesni odbor Crkvari 30.000,00    
7. Mjesni odbor D.Pištana 30.000,00    
8. Mjesni odbor Duzluk 30.000,00    
9. Mjesni odbor N. Jošava 30.000,00    
10. Mjesni odbor St.Jošava 30.000,00    
11. Mjesni odbor Dolci 30.000,00    
U K U P N O: 330.000,00 230.000,00 560.000,00
  
  
Sredstva iz stavka 1.ovog članka u iznosu od 330.000,00 kn ( po 30.000,00 kn za svaki Mjesni odbor) namijenjena su za rad Mjesnih odbora (materijalni troškovi, tekuće i investicijsko održavanje objekata koje koriste Mjesni odbori i održavanje groblja na području Mjesnih odbora).
   
Sredstva iz stavka 1. ovog članka, namijenjena za ostale namjene u iznosu od 100.000,00 kn, koristit će se za usluge tekućeg i investicijskog održavanje dječjih igrališta, športskih terena, poljskih putova i ostalih zgrada na području Mjesnih odbora  prema potrebama i zahtjevima Mjesnih odbora o kojima odlučuje gradonačelnik Grada Orahovice, a iznos od 130.000,00 kn namijenjen je za Kapitalni projekt K1002 – Dodatna ulaganja na Društvenom domu u D.Pištani. 
  
Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.