Odluka o nab. izrav. ugo. s BIT COMPUTERS održavanja i servisiranja rač. opreme u Gradskoj upravi

Na temelju članka i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica  održavanja i servisiranja računalne opreme u Gradskoj upravi grada Orahovice u 2011. godini.

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava  održavanja i servisiranja računalne opreme u Gradskoj upravi u Orahovici u 2011. godini po ukupnoj cijeni od 13.283,14 kuna bez PDV-a odnosno 16.338,26 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 1 od 04.01.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.