Odluka o izrav. ugo. s CA INTERNET d.o.o. produženja usluge zakupa web prostora na serveru

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donio je ODLUKU o  izravnom ugovaranju s CA INTERNET d.o.o. Zagreb produženja usluge zakupa web prostora na serveru za smještaj web stranice grada Orahovice.

S CA INTERNET d.o.o. Zagreb, Garićgradska 18 izravno se ugovara produženje usluge zakupa web prostora na serveru za smještaj web stranice Grada Orahovice za period od 04.02.2011. do 04.02.2012. godine po cijeni od 650,00 kuna bez PDV-a odnosno 719,55 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi CA INTERNET d.o.o. broj 28890058109/10 od 15.01.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.