Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice u 2011.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne Novine broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/010.) i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Orahovice ("Službeni glasnik" Grada Orahovica broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 13. sjednici od 21. prosinca 2010. godine, donijelo je SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice u 2011. godini.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području Grada Orahovice, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

  1. Civilna zaštita,
  2. Vatrogastvo,
  3. Skloništa,
  4. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti,
  5. Druge organizirane snage koje se mogu uključivati u zaštitu i spašavanje.

Cijeli tekst smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice u 2011. godini pročitajte ovdje.