Odluka o osnivanju i organiziranju postrojbe Civilne zaštite opće namjene grada Orahovice

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/010.), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine, br. 111/07.), i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), a u sklopu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice KLASA:  810-01/10-01/05 URBROJ: 2189/12-01/10-2 od 1. prosinca 2010. godine), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o osnivanju i organiziranju postrojbe Civilne zaštite opće namjene grada Orahovice.

Postrojba civilne zaštite opće namjene grada Orahovice osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, nositelji kojih su operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se, u okviru redovne djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera civilne zaštite.

Postrojba civilne zaštite opće namjene grada Orahovice u okviru zadaća iz točke I. ove Odluke provodi logističke poslove, organizaciju i provođenje evakuacije, zbrinjavanje, sklanjanje i obranu od poplave (punjenje vreća s pijeskom i izgradnja „zečjih nasipa“ i drugih poslova na obrani od poplava).

Postrojba civilne zaštite opće namjene grada Orahovice broji 40 pripadnika.Postrojba se sastoji od jednog tima kojim zapovijeda zapovjednik a u njegovoj odsutnosti zamjenik zapovjednika. Tim ima i bolničara.

Tim u svom sastavu ima tri skupine, i to:

          jedna skupina koju čini zapovjednik i 3 ekipe po 4 člana,

          jedna skupina koju čini zapovjednik i 3 ekipe po 4 člana,

          jedna skupina koju čini zapovjednik i 2 ekipe od koji jedna ima po 3, a druga po 4 člana.

Popunu i raspoređivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene, na temelju zahtjeva nadležnog tijela grada Orahovice obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Virovitici u suradnji s nadležnim područnim odjelom za poslove obrane.

Popuna postrojbe provodi se na način propisan Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine, br. 111/07).

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka iz točke II. ove Odluke, a sve u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.

Mobilizacija i demobilizacija postrojbi vrši se po nalogu gradonačelnika, na zahtjev zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice, a neposredni izvršitelj mobilizacije je DUZS – Područni ured u Virovitici. Mobilizirani pripadnici postrojbe ostvaraju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranja itd.) sukladno važećim propisima.

Timom postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Orahovice zapovijeda zapovjednik (u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik), temeljem zapovijedi zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice.

Sredstva potrebna za opremanje uvježbavanje i djelovanje postrojbe civilne zaštite opće  namjene osiguravaju se u Proračunu grada Orahovice.

Zapovjedništvo civilne zaštite grada Orahovice planira i predlaže nabavku potrebnih materijalno-tehničkih sredstava za djelovanje postrojbe sukladno važećim propisima.

Skladištenje i održavanje materijalno-tehničkih sredstava osigurava i vrši grad Orahovica.  

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.