Odluka o nabavi izrav.ugov. s HEP-ODS d.o.o. izrade EOTRP-a za elektranu na krutu bio masu

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s HEP-ODS d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK usluga male vrijednosti, izrade EOTRP-a za elektranu na krutu bio masu ORAHOVICA 2.

S HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, Osijek, Šetalište Kardinala F. Šepera 1A OIB 46830600751 izravno se ugovara nabava usluga male vrijednosti, izrade elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distributivnu mrežu (EOTRP) elektrane na krutu bio masu Orahovica 2 po cijeni od 20.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 24.600,00 kuna s PDV-om.        

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.