Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s trg. društvom PAPUK d.o.o radova male vrijednosti

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s trgovačkim društvom PAPUK d.o.o Orahovica radova male vrijednosti, sanacija starog krovišta zgrade u ulici K. Zvonimira 53 u Orahovici.

S trgovačkim društvom PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14 izravno se ugovara nabava  radova male vrijednosti, sanacije starog krovišta zgrade u ulici K. Zvonimira 53 u Orahovici (koriste Centar za socijalnu skrb i udruga „Jaglac“) u iznosu od 19.993,85 kuna bez PDV-a odnosno 24.592,44 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi PAPUK d.o.o. broj 350 od 06.10.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.