Zaključak o provedbi Programu javnih radova na području Grada Orahovice za 2010./2011.godinu

Na temelju članka 43. stavka 3. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09.), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o provedbi Programu javnih radova na području Grada Orahovice za 2010./2011.godinu.

U cilju uključivanja Grada Orahovice u Godišnji plan poticanja zapošljavanja za 2010. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđuje se Program javnih radova Grada Orahovice za 2010./2011. godinu, pod nazivom «Uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice», a u cilju smanjenja broja nezaposlenih i povećanja efikasnosti i obima radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Programom javnih radova na području Grada Orahovice predviđeno je izvršiti slijedeće radove:

               1.     uređenje kanalske mreže III i IV reda na području Grada,

               2.     radovi na uređenju i održavanju parkova, groblja i izgradnji odnosno uređenju kompleksa «Jezero» Orahovica,

               3.     radovi na uređenju i održavanju športskih igrališta na području Grada Orahovice,

               4.     radovi na čišćenju Grada od svih vrsta komunalnog otpada i radovi na čišćenju snijega, te sanacija divljih odlagališta   otpada.

Da bi se izvršili  navedeni radovi iz točke II. ovog Zaključka potrebno je:

               zaposliti 10 radnika u razdoblju 01.12.2010.-31.05.2011.godine,

               osigurati bruto plaću u iznosu od 3.300,82 kn/radniku mjesečno, uključivo doprinosi «na» plaću (sveukupno za 6 mjeseca 198.049,20 kn),

               osigurati financijska sredstva za prijevoz radnika na posao i s posla u iznosu od 300,00 kn/radniku/mjesečno (sveukupno za 6 mjeseci 9.000,00 kn – financira Hrvatski zavod za zapošljavanje).

Zavod za zapošljavanje sufinancira:

               157.536,60 kn (10 radnika 75 % bruto osnovice ili 148.536,60 kn i putne troškove za 5 radnika ili 9.000,00 kn). 

Grad Orahovica sufinancira:

               49.512,60 kn (10 radnika 25 % bruto osnovice)

Grad Orahovica pored navedenih financijskih sredstava osigurat će potrebna sredstva za rad, gorivo i ostale potrepštine, koje u ovom momentu nije moguće kvantificirati, a u istom će pomoći trgovačko društvo Papuk d.o.o. Orahovica za komunalne poslove. 

Zahtjev za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnim radovima za 2010/2011.godinu, koji se na propisanom obrascu podnosi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Virovitica, Ispostava Orahovica, kao i Program javnih radova i Troškovnik javnih radova, prilog su ovom Zaključku. 

Provedba ovog Zaključka s poduzimanjem potrebnih radnji prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje povjerava se zamjeniku gradonačelnika i Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.