Zaključak o pristupanju Sporazuma o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VPŽ

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o pristupanju Sporazuma o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.

Grad Orahovica pristupa Sporazumu o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.