Zaključak o saniranju dimovodnog objekta

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o saniranju dimovodnog objekta.

Odobrava se saniranje dimovodnog objekta (dimnjaka) na zgradi u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, Trg pl. Mihalovića 6 (iznad stana u kojem stanuje Jelisava čekić) u iznosu od 1.421,54 kune s PDV-om prema troškovniku PAPUK d.o.o. Orahovica broj 364 od 20.10.2010. godine koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Sanacija dimovodnog objekta iz prethodnog stavka ovog Zaključka povjerava se trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.