Zaključak o prihvaćanju ponude Papuk d.o.o. za sanaciju i čišćenje divljeg odlagališta u Klancu

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice donosi ZAKLJUčAK o prihvaćanju ponude Papuka d.o.o. Orahovica za sanaciju i čišćenje divljeg odlagališta u Klancu.

Prihvaća se ponuda Papuka d.o.o za sanaciju i čišćenje divljeg odlagališta u Klancu u iznosu od 2.613,24 kune s PDV-om, a na temelju Ponudbenog troškovnika br.366 od 20.listopada 2010. koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.