Zaključak o nabavi građevinskog materijala MO Dolci

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK  o nabavi građevinskog materijala Mjesnom odboru Dolci za izgradnju dva autobusna ugibališta i septičke jame.

Mjesnom odboru Dolci odobrava se nabava građevinskog materijala za izgradnju dva autobusna ugibališta i septičke jame na groblju u Dolcima i to 24 komada betonskih cijevi promjera 400 mm i dva komada betonskih cijevi promjera 1000 mm po ukupnoj cijeni od 3.111,98 kuna uključivo s PDV-om, a sve prema ponudi RADLOVAC IGM d.d. Orahovica broj 1218/2010 od 01.10.2010. koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.