Zaključak o dodjeli propusnih cijevi MO TONčEKOVAC za izgradnju mosta na poljskom putu u ul.M.Gupca

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o dodjeli propusnih cijevi Mjesnom odboru TONčEKOVAC Orahovica za izgradnju mosta na poljskom putu u ulici M. Gupca u Orahovici.

Mjesnom odboru TONčEKOVAC Orahovica odobrava se 3 do 5 komada propusnih cijevi za izgradnju mosta na poljskom putu u ulici M. Gupca u Orahovici.

Cijevi iz prethodnog stavka ove točke nalaze se u trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.