Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna Grada Orahovice

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice, na 10. sjednici održanoj dana 6. rujna 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu u iznosu od 672.000,00 kune bez PDV-a (postupak javne  nabave radova sanacije klizišta na cesti iznad trgovine „BILLA“ u Orahovici).

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu u iznosu od 672.000,00 kune bez PDV-a a koje raspolaganje se odnosi na provedbu postupka javne nabave radova sanacije klizišta na cesti iznad trgovine „BILLA“ u Orahovici. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.