Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem izrade platnenih vrećica

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s krojačkom radnjom „SD“ iz Orahovice usluga male vrijednosti, izrade platnenih vrećica i o avansnom plaćanju.                                                                                                                         

S krojačkom radnjom „SD“ iz Orahovice, Homerova 3 vlasnika Darija Slivca OIB 50452918988 izravno se ugovara nabava usluga male vrijednosti, izrade platnenih vrećica dimenzija 42×37 centimetara, 2000 komada po cijeni od 9,95 kuna bez PDV-a, a sve prema ponudi „SD“ od 02.09.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Usluga iz prethodnog stavka ove točke platiti će se 50% avansno po donošenju ove Odluke, a 50% 15 dana od ispostave računa.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.