Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju parkirališta za potrebe Doma zdravlja VPŽ

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja  8. i 21.Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju parkirališta za potrebe Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Orahovici.

1.     Podaci o javnom naručitelju

a)    Naziv: Grad Orahovica

b)    Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

c)     MB: 02528517, OIB: 22889810731

d)    Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr 

2.     Broj nadmetanja: 09/10

3. Predmet nabave:

          CPV oznake: 45200000,

          Opis: Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje, (Izgradnja parkirališta za potrebe Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije u Orahovici),

4.     Procijenjena vrijednost nabave: 490.000,00 kuna bez PDV-a

5.     Podaci o objavi o javnoj nabavi:Broj objave: N-16-M-127907-160710

6.     Vrstaprovedenog postupka javne nabave i zakonska osnova za njegovo provođenje:Nabava radova male vrijednosti – otvoreni postupak javne nabave – članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07,125/08).

7.     Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

          Broj zaprimljenih ponuda: 2 (dvije),

          Nazivi ponuditelja:

1.     GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1

2.     GRAVIA d.o.o. Osijek, Gundulićeva 65

8.     Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

          GRAVIA d.o.o. Osijek, Gundulićeva 65

9.     Razlozi odabira:Niža ponuđena cijena za radove i udovoljava Pozivu za nadmetanje,

10.  Cijena odabrane ponude:

Ponuđena cijena GRAVIA d.o.o. u iznosu od 408.909,83 kuna bez PDV-a odnosno 502.959,09 kuna s PDV-om niža je cijena u odnosu na ponuđenu cijenu GRADNJA d.o.o. u iznosu od 451.552,55 kuna bez PDV-a odnosno 555.409,64 kuna s PDV-om i u potpunosti udovoljava Pozivu za nadmetanje što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 29.07.2010. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

11.  Uputa o pravnom lijeku:Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, I. kat, Zagreb.Žalba se predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu. Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

12.  Rok mirovanja:Rok mirovanja iznosi 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke.

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.