Objavljen Oglas za održavanje seminara i ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica

Na temelju čl. 8. st. 1. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje i čl. 7. st. 1. Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici objavila je Oglas o održavanju seminara i ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica.  

 

Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča i/ili voditelja poslovnice dužan je prije ispita pohađati seminar pri visokom učilištu. Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča i/ili voditelja poslovnice, podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku od 30 dana od dana objave ovoga oglasa na internetskoj stranici Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Rok za prijavu iznimno se produljuje do prijave dovoljnog broja kandidata za pohađanje seminara.
U prijavi kandidat treba navesti da li se prijavljuje za polaganje općeg dijela ili za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita ili samo posebnog dijela stručnog ispita ukoliko već ima položen opći dio te iz kojeg stranog/stranih jezika želi polagati ispit (za turističke vodiče), odnosno prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice.
Kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu iz jezika za koji su stekli to zvanje ili kandidati koji imaju međunarodno priznatu svjedodžbu o znanju stranog jezika iz kojeg su prijavili polaganje ispita, oslobođeni su obveze polaganja ispita iz toga stranog jezika.
Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan priložiti:
1. presliku osobne iskaznice ili putovnice,
2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik),
4. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče,
5. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.
Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice kandidat je dužan priložiti:
1. presliku osobne iskaznice ili putovnice,
2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik),
4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog.
Prijave na oglas i popratna dokumentacija predaju se osobno ili putem pošte na adresu:
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3.
33 000 Virovitica, s naznakom „Seminar za turističke vodiče i voditelje poslovnica“.
Cijena ispita:
– za turističke vodiče: 4.500,00 kuna
– za voditelje poslovnica: 5.500,00 kuna
Ukoliko se pohađaju oba seminara kandidati ostvaruju popust pa cijena za oba ispita iznosi 7.500,00 kuna.
Ukoliko kandidat polaže samo opći ili samo posebni dio ispita za turističke vodiče cijena ispita iznosi 2.500,00 kuna.
Uplate se vrše na žiro račun Visoke škole broj 2390001-1100349858, model 02, poziv na broj (navesti OIB kandidata), otvoren kod Hrvatske poštanske banke d. d.
Seminar za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i za voditelja poslovnice biti će održan tijekom rujna 2010. godine. O točnom datumu početka seminara i rasporedu predavanja, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem internetske stranice Visoke škole (www.vsmti.hr).