Odluka o izmjenama općih i ostalih akata koji sadrže naziv „gradsko poglavarstvo“

ORAHOVICA – Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), a u svezi s člankom 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka  2010. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama općih i ostalih akata koji sadrže naziv „gradsko poglavarstvo“.

Ovom Odlukom mijenjaju se opći i ostali akti koje su donijeli Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo, a koji u svom nazivu ili sadržaju rabe naziv „gradsko poglavarstvo“. 

Cijeli tekst odluke možete pročitati ovdje.