Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2009

ORAHOVICA – Na temelju članka 45. stavka 1. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice Gradskom vijeću grada Orahovice na sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, podnosi IZVJEŠćE o radu gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj – prosinac 2009. Godine.

Ovim Izvješćem, gradonačelnik grada Orahovice, u obavljanju poslova izvršne vlasti utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) i Statutom grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradskom vijeću grada Orahovice podnosi Izvješće o svom radu za period srpanj – prosinac 2009. godine, i to u okviru nadležnosti utvrđenih člankom 43. spomenutog Statuta, a naročito da:

 

       priprema prijedloge općih akata,
       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
–   utvrđuje prijedlog proračuna Grada,  i izvršavanje proračuna,
       utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Orahovice čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
       upravlja prihodima i rashodima Grada,
       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
       donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom  vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu
       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
       imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
       utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
–   predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
       usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
       nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
       daje punomoći za zastupanje grada u pojedinim stvarima,
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

Cijelo izvješće pročitajte ovdje.