ODLUKA o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata („Narodne novine“, br. 1/07),  i članka 43. stavaka 3. alineje 7. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u  Gradskom vijeću grada Orahovice.

Političkim strankama na području grada Orahovice koje su zastupljene u Gradskom vijeću grada Orahovice, iz Proračuna grada Orahovice pripadaju sredstva razmjerno broju zastupljenih članova pojedine političke stranke, u iznosu od 3.600,00 kuna po članu Vijeća godišnje. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.