ODLUKA o promijeni naziva pravnog subjekta-GRAD ORAHOVICA-GRADSKO VIJEćE

ORAHOVICA Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), i članka 38. stavka 1. točke 7. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06 – pročišćeni tekst i 5/08), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU.

Dosadašnji naziv pravnog subjekta „GRAD ORAHOVICA – GRADSKO POGLAVARSTVO“ mijenja se i glasi: „GRAD ORAHOVICA – GRADSKO VIJEćE“.

Sjedište i adresa pravnog subjekta su ostali nepromijenjeni – Orahovica, Franje Gavrančića 6.Na temelju obavijesti Državnog zavoda za statistiku KLASA: 951-03/08-01/35, URBROJ: 555-08-03-08-1 od 13. veljače 2008. godine, pravno ustrojbeni oblik „Gradsko vijeće“ nosi brojčanu oznaku 75, naziv djelatnosti je: „Opće djelatnosti javne uprave“, brojčana oznaka razreda je 8411, NKD 2002: 75113, a matični broj poslovnog subjekta je 1369245.

 

Cijeli tekst odluke možete pročitati ovdje.