Održana prethodna rasprava o DPU „JEZERO-HERCEGOVAC“

ORAHOVICA – U okviru priprema za izradu Nacrta  prijedloga za javnu  raspravu Detaljnog plana uređenja „Jezero-Hercegovac“, održana je  prethodna rasprava kojom se željelo iskristalizirati eventualne nejasnoće u dijelu Detaljnog plana uređenja koji se odnosi na  namjenu površina i prometnu infrastrukturu…

Predstavnicima Grada, Parka prirode „Papuk“, Virovitičko-podravske županije i orahovačkog poduzeća RADLOVAC,  prezentiran je prijedlog Plana.

Izrada Detaljnog plana uređenja „Jezero Hercegovac“ povjerena je  Zavodu za prostorno planiranje iz Osijeka,  a direktor Zavoda, Krunoslav Lipić, sa suradnicima,  Vanesom Bolf i Vladom  Sudarom, voditeljicom  projekta i planerom prometa, predstavio je kompjutersku projekciju plana.

Turistički kompleks „Jezero-Hercegovac“ uređenjem će biti obuhvaćen na površini od 62,7 hektara, a Plan predviđa i  lokaciju zaštićenih područja,  vodenih  površina,  prometnice, izgradnju ugostiteljskih objekata,  športskih sadržaja, itd…

Nakon   održane prethodne rasprave  Detaljnog plana uređenja turističkog kompleksa „Jezero-Hercegovac“,  koja se odnosila na  površine i prometnu infrastrukturu, uslijedit će prethodna rasprava u dijelu komunalne infrastrukture, a potom će Zavod za prostorno  planiranje, uvažavajući eventualne primjedbe, izraditi prijedlog Nacrta DPU, kojeg, nakon javne rasprave, konačno donosi Gradsko vijeće Orahovice, i on tek tada postaje punovažeći akt, na kojem će se temeljiti dugoročniji razvoj turističkog kompleksa „Jezero-Hercegovac“.