NATJEčAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/09-01/01

URBROJ:2189/12-02/09-2 od 9.2.2009.

Na temelju članka 17. i 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice, raspisuje

NATJEčAJ

Za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

viši stručni referent za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– viša stručna sprema građevinske struke

– položen državni stručni ispit

– 2 godine radnog staža u struci

– položen stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola (B kategorija)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit

i stručni ispit za osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva temeljem posebnog propisa, uz uvjet da iste polože u roku od godinu dana od dana prijama u službu. U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.86/08). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta), te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stručnoj spremi

– preslik radne knjižice

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Grad Orahovica, Orahovica, Franje Gavrančića 6, s naznakom „Za javni natječaj“.

Na web stranici grada Orahovice www.orahovica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči grada Orahovice objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Grad Orahovica