URBANISTIčKI PLANOVI ZA „DUGO POLJE“ I „JARčIŠTE“

činjenicu da u Orahovici ima potrebe za novim građevinskim zonama potvrdilo je i Gradsko poglavarstvo na zadnjoj sjednici donoseći  prijedloge Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Dugo Polje“ i „Jarčište“.

Na lokaciji Dugo Polje Urbanistički plan već postoji  za lijevu  stranu od tzv „stare pruge“, a  za desnu stranu, na kojoj se   planira  buduća kolektivna stambena izgradnja, te hotelsko-ugostiteljski sadržaji,  još ne postoji Urbanistički plan uređenja, pa su  prijedlog Odluke o početku njegove izrade na zadnjoj sjednici utvrdili članovi Gradskog poglavarstva.

Na lokaciji „Jarčište“ bit će formirana  nova  ulica za  individulnu stambenu izgradnju, gdje već postoji i lokacijska dozvola za cestu.

Tu novu ulicu, koja će se protezati  paralelno s ulicom Vladimira Nazora, od ulice Branka Jaklića do Gradskog groblja, knkretnije će definirati  Urbanistički plan  uređenja, izradu kojeg je  također predložilo Gradsko poglavarstvo na zadnjoj, ovotjednoj sjednici.Konačnu odluku o  izradi Urbanističkog plana uređenja „Dugo Polje“ i „Jarčište“ donijet će, skladno Zakonu o prostornom uređenju, Gradsko vijeće Orahovice.