PRETHODNA RASPRAVA „PODUZETNIčKA ZONA¨

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07) i Izmjena i dopuna

Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/07),

 objavljuje PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja

 „Poduzetnička zona Orahovica“

1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Poduzetnička zona Orahovica“ održati će se 08. veljače (petak) u 12,00 sati u Maloj vijećnici Gradskog poglavarstva grada Orahovice u Orahovici, F. Gavrančića 6.

2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana (korištenje i namjena površina te prometa, ulična, javna i infrastrukturna mreža).

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu Jedinstvenog upravnog odijela grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, zaključno sa 15. veljače 2008. godine.