NOVA GRAđEVINSKA ZONA

Ponukani interesom građana za građevinskim zemljištem, članovi Gradskog poglavarstva Orahovice odlučili su proširiti građevinsku zonu na južnom i sjeverozapadnom rubnom dijelu Grada.Radi se konkretno o lokaciji „Dugo polje“, između stare pruge i rijeke Vučice, te o lokaciji nove ulice koja će ići  paralelno s ulicom Vladimira Nazora, od ulice Branka Jaklića do Gradskog groblja.U okviru priprema za realizaciju stambene izgradnje na tim prostorima,Poglavarstvo je odlučilo pozivnim Natječajem izabrati izvođača radove izrade Urbanističkog plana uređenja „Dugo polje“,  a također ograničenim prikupljanjem ponuda, odabrati izvođača radova izrade Parcelacijskog elaborata u novoj ulici, od  Ulice Branka Jaklića, do Gradskog groblja, paralelno s ulicom Vladimira Nazora.