Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15 uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti sukladno Popisu tijela javne vlasti koji u Narodnim novinama objavljuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Grada Orahovice da da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu, kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pristup informaciji omogućuje se:

1. pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno objavljivanjem informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,

2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan slijedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslike dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane pravnih ili fizičkih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koje su te informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim polom.  Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Grad Orahovica obvezan je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv rješenja Grada Orahovice može se izjaviti žalba Povjerenici za informiranje Republike Hrvatskeu roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Grad Orahovica, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Gradu Orahovici:

–        putem telefona na broj 033/673 354

–        putem elektroničke pošte: sonja.gluvakovic@orahovica.hr

–        poštom na adresu: Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica

Službenik za informiranje: Sonja Gluvaković Gotler

Grad Orahovica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ br. 12/14).

Službena web stranica Povjerenika za informiranje:

https://www.pristupinfo.hr/

ZAKONSKI PROPISI

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 )

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Zakon o tajnosti podataka (NN broj 79/07, 86/12)

Zakon o medijima (NN broj 59/04, 84/11, 81/13)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11)

Zakon o sustavu državne uprave (NN broj 150/11, 12/13)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ( 83/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)

– Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14)

INTERNI DOKUMENTI:

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje SONJA GLUVAKOVIĆ GOTLER 9.12.2020.

IZVJEŠĆA:

Grad-Orahovica-Obrazac-1-Upisnik-ZPPI-za-2014.

Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2014.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2015.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2016.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2017.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2018.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2019.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2021.
Grad Orahovica – Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2022.

OBRASCI:

Grad Orahovica – Zahtjev za dopunu ili-ispravak informacije-obrazac 3

Grad Orahovica – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija-obrazac 4

Grad Orahovica – Zahtjev za pravo na pristup informacijama – obrazac 2

Grad Orahovica – Zalba – Nepostupanje tijela – ponovna uporaba informacija

Grad Orahovica – Zalba – Nepostupanje tijela – pristup informacijama

Grad Orahovica – Zalba protiv rjesenja za ponovnu uporabu informacija

Grad Orahovica – Zalba protiv rjesenja za zahtjev na pristup informacijama