Poziv na prethodno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Orahovice

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje zaključno s 27. siječnja 2022. godine.

Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Orahovice zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Orahovice.

Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti putem e pošte na e mail adresu: info@orahovica.hr ili na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada javno savjetovanje