Osoba za nepravilnosti

Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15 i 102/19) i Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/2020) gradonačelnik Grada Orahovice imenovao je osobu zaduženu za nepravilnosti u Gradu Orahovici:

SONJA GLUVAKOVIĆ GOTLER, mag. iur.
Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
sonja.gluvakovic@orahovica.hr
033/673-354

Obveze osobe za nepravilnosti su:

  1. za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
  2. obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti
  3. procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
  4. odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  5. predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
  6. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
  7. pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima