Komunalna naknada

Prijava obveze plaćanja komunalne naknade – stambeni prostor

Prijava obveze plaćanja komunalne naknade – poslovni prostor