Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja „DUGO POLJE“

Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna UPU „DUGO POLJE“ na okoliš