Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – Tajnik grada na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 20. stavka 4. točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) kandidata
koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam
u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto
Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – Tajnik grada na neodređeno vrijeme

I

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice raspisala je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – Tajnik grada – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 93/23 od 11. kolovoza 2023.godine i na internetskoj stranici grada Orahovice.

II

Povjerenstvo je utvrdilo da na provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) može pristupiti 1 kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz Javnog natječaja, i to:
1. Irena Stipanović, Sportska 23, 31 500 Našice

III

Pisano testiranje će se obaviti dana 18. rujna 2023.godine u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 08,00 sati. Pisani test sastojati će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti područja testiranja s pravnim izvorima, dok će se provjera praktičnog znanja rada na računalu u paketu MS Office sastojati od 10 pitanja, a za svaki dio provjere znanja i sposobnosti (posebno za pisano testiranje, posebno za praktični rad na računalu, posebno za intervju) kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.
Ostale obavijesti vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u Uputama i obavijestima kandidatima prethodno objavljenim na Internet stranici grada Orahovice: www.orahovica.hr.
Ako kandidat u naznačenom terminu ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

IV

O rezultatima pisanog testiranja kandidat će biti obaviješteni osobno, istog dana 18. rujna 2023.godine u 10,00 sati u prostoru Male gradske vijećnice Orahovica, nakon čega će se s kandidatom provesti provjera znanja rada na računalu i intervju, ukoliko je kandidat na pisanom testiranju ostvario najmanje 50% bodova.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-02/23-01/1
URBROJ: 2189/12-02/04-23-7
Orahovica, 07. rujan 2023.godine

Predsjednik
Povjerenstva za provedbu natječaja:

Hrvoje Šutalo, dipl.iur.