LISTA REDA PRVENSTVA za davanje stanova u najam

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam:

1. KATARINA KOVAČIĆ DOMAĆINOVIĆ, Orahovica, Frana Supila                 46
1. Vrijeme prebivanja na području Grada Orahovice                                    3
2. Stambeni status                                                                                    5
3. Broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva                   3
4. Životna dob podnositelja zahtjeva                                                       12
5. Stručna sprema podnositelja zahtjeva                                                   2
6. Socijalni i materijalni uvjeti podnositelja zahtjeva i članova
Njegovog obiteljskog domaćinstva                                                            8
7. Status u Domovinskom ratu                                                                 0

– UKUPAN BROJ BODOVA:                                                                       33

II
Podnositelj zahtjeva pod rednim brojem 1. iz točke I. ove Liste reda prvenstva ostvaruje pravo na odgovarajući stan za obiteljsko domaćinstvo do 2 člana, stan površine do 45 m2 temeljem članka 36. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku davanja stanova u najam u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 6/22).

Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ove točke bit će nakon konačne liste reda prvenstva ponuđena dva odgovarajuća stana kako slijedi: STAN Stjepana Radića 9, površine 42,91 m2 i STAN Stjepana Radića 7, površine 35,00 m2.

III

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, odnosno na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva.
Prigovor se podnosi pisanim putem gradonačelniku Grada Orahovice u roku 8 dana od dana objave Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Orahovica.

POVJERENSTVO ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM:
Predsjednica:
Dajana Šalek, struč.spec.admin.publ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča
2. Web stranica grada