Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Orahovice k.č.br. 2383/12 k.o. Orahovica