Odluka o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup 6 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 4 javne površine s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici

Na temelju članka 3. i članka 14. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih
površina i zemljišta u vlasništvu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.
11/21) i članka 46. stavka 1. točke 5. i 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13, 2/18, 2/20 i 1/21), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi,

O D L U K U o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup 6 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 4 javne površine s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici

Odluka o raspisivanju natječaja za advent 2021.