Natječaj za davanje u zakup 6 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 4 javne površine s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici

Na temelju Odluke o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup 6
javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 4 javne površine s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici (Klasa: 334-01/21-01/07 Urbroj: 2189/12-01/01-21-1 od 9. studenoga 2021.godine), Saša Rister, dipl.inf., gradonačelnik grada Orahovice, raspisuje

N A T J E Č A J za davanje u zakup 6 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 4 javne površine s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici

Natječaj advent 2021.