Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Orahovica

Na temelju članaka  40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19),članka 20. stavka 3. i 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19), članka 23.Statuta Gradske knjižnice Orahovica (KLASA:612-01/19-01/05,URBROJ:2189/12-03/01-19-4 od 4. lipnja 2019. godine), Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Orahovica

 Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Orahovica na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižničarska djelatnost.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće grada Orahovice na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada Gradske knjižnice Orahovica,
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika),
 • ukoliko je primjenjivo, dokaz koji se odnosi na oslobođenje od polaganja stručnog knjižničarskog ispita (rješenje ili drugi odgovarajući akt),
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, u izvorniku (ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br.82/08 i

69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju

imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se u prijavi pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“,br.121/17,98/19,84/21), dokazuje to pravo potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.

Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završenog javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom na prijavljeni natječaj.

Izrazi koji se koriste u tekstu javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“,br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Orahovica, Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica, Franje Gavrančića 6, Orahovica, s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Orahovica – ne otvarati.“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu prijava na natječaj.