Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Orahovice za period od 01.07. – 31.12.2021. godinu

Na temelju članka 78. Zakona o športu (NN br. 71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/13,85/15), članka 6 Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednica športskih udruga grada Orahovice objavljuje:

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Orahovice za period od 01.07. – 31.12.2021. godinu

U proračunu Grada Orahovice za 2021. godinu osigurano je 800.000,00 kuna za sufinanciranje javnih potreba u sportu.

Od tog iznosa 300.000,00 kuna dodijeljeno je Zajednici športskih udruga Grada Orahovice, Odlukom o financiranju nužnih rashoda i izdataka za period od 01.01.- 30.06.2021. godine. Navedena sredstva Zajednica je shodno kriterijima i mjerilima raspodijelila  sportskim udrugama.

Od preostalih sredstava (500.000,00)  za koja se raspisuje Javni poziv, 15 % (75.000,00)  izdvaja se za pričuvu ZŠUGO, 15 % (75.000,00) za održavanje sportskih terena i objekata a 70 % (350.000,00) za redovnu djelatnost udruga.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju pravne osobe registrirane kao udruge a članice su Zajednice športskih udruga grada Orahovice, sukladno Zakonu o udrugama, koje u svom temeljnom aktu, odnosno Statutu  djeluju kao neprofitne organizacije. Udruge koje se mogu javiti na ovaj poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju posjedovati RNO broj te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma sportskih igrališta za treniranje i organizaciju natjecanja na prostoru Grada Orahovice, troškovi organizacije treninga, troškovi  sudaca, delegata i službenih osoba za organizaciju domaćih natjecanja, troškovi putovanja, prijevoza i smještaja za odlazak na službena natjecanja, troškovi licenciranja trenera i službenih osoba, registracija igrača i članarina savezima, kotizacije savezima, liječnički pregled igrača, startnine, troškovi sportske opreme, trošak plaća stručnih osoba i trenera, troškovi promocije-reklame, trošak potrošnog uredskog materijala i naknade prema pozitivnim zakonskim propisima, svi režijski troškovi (struja, voda, plin, komunalna naknada), troškovi održavanja terena ( košnja, gorivo, uređenje sportskih terena, ulaganje u sportske terene, sportska oprema za terene) i troškovi za zaposlene osobe za održavanje terena

Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava. 

Prijavitelji koji nisu, iz bilo kojega razloga, potrošili sredstva dobivena po prethodnom ugovoru ( za period 1.1.2021.-30. 6. 2021.) dužno su naznačiti i obrazložiti u prijavi na ovaj Javni poziv.

Prijave, ispunjene isključivo računalom, podnose se na posebnim obrascima. Podnositelji prijava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac opisa programa ili projekta
  2. Obrazac proračuna programa ili projekta
  3. Obrazac opisnog izvještaja
  4. Obrazac financijskog izvještaja
  5. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

Nakon što Grad sklopi ugovor s zajednicom i doznači sredstava, zajednica će sa svim  članicama sklopiti ugovor o korištenju sredstava. 

Rok za podnošenje prijava istječe 21.08.2021. godine.

Ocjenu pristiglih prijava će u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršiti Povjerenstvo koje imenuje UO ZŠUGO.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima za prijavitelje, koje su nepotpune, pristigle izvan roka, neće se razmatrati. 

Prijave na propisanim obrascima šalju se ili neposredno predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: ZŠUGO, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom „Javni poziv udrugama za predlaganje projekata javnih potreba u sportu Grada Orahovice za 2021. godinu – NE OTVARAJ”

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom navedenih dokumenata, kao i popunjavanje traženih obrazaca, može se obratiti Zajednici športskih udruga grada Orahovice osobno, na tel. 033/673-354 ili mob.: 098503634, 099 2686828

                                                                                                                                                             Predsjednik ZŠUGO

                                                                                                                                                             Antun Grabovac

 

Natječajna dokumentacija:

1. Javni poziv ZŠUGO 2021

2. Obrazac opisa programa ili projekta

3. Obrazac proračuna programa ili projekta

4. Obrazac opisnog izvještaja

5. Obrazac financijskog izvještaja

6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Prikaz financiranja sportskih udruga za period 1.1. – 30.06.2021.

1. Tabelarni prikaz financiranja sportskih udruga 1.1.-30.06. 2021. – paušal

2. Tabelarni prikaz financiranja sportskih udruga shodno kriterijima i mjerilima 1.1.-30.06. 2021