Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

KLASA: 112-02/20-01/2

URBROJ: 2189/12-02/01-21-55

Orahovica, 12. veljače 2021.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11 ,  4/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, donosi

ODLUKU  O PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

I

Poništava se Oglas od dana 22. siječnja 2021. godine (KLASA: 112-02/20-01/2, URBROJ: 2189/12-02/01-21-2)  objavljen na internetskim  stranicama grada Orahovice, te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  a  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, na radno mjesto Financijski referent, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

II

Nakon raspisanog oglasa od dana 22. siječnja 2021. godine na internetskim stranicama Grada Orahovice i na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne mora se izabrati kandidat pa je odlučeno kao i u točki I. ove Odluke.

III

Protiv ove Odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas i prisustvovali provjeri znanja, te će se  objaviti na internetskim stranicama stranici Grada Orahovice i oglasnoj ploči Grada Orahovice te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

                                                                                                               Grad Orahovica